Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Υπερχρεωμένα πρόσωπα – νοικοκυριά

Ο νόμος 3869/2010 προβλέπει τη ρύθμιση των χρεών των φυσικών προσώπων (όχι εμπόρων) με συνολική δόση που καθορίζεται από το δικαστήριο και προσδιορίζεται με βάση τα εισοδήματα του οφειλέτη και όχι με βάση το πραγματικό χρέος. Το δικαστήριο υπολογίζει ένα ποσό με το οποίο θα μπορεί να διαβιώνει υποφερτά ο οφειλέτης και τα υπόλοιπα εισοδήματά του μετατρέπονται σε δόση προς τους πιστωτές, οι οποίοι ικανοποιούνται σύμμετρα προς το ύψος της οφειλής τους.

Η εξόφληση πραγματοποιείται εντός τεσσάρων ετών για όσα χρέη (δάνεια) δεν είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη (ή προσημείωση). Ό,τι υπόλοιπο δεν μπορεί να καλυφθεί από τη δόση που θα οριστεί μετά από συμβιβασμό ή από το δικαστήριο, διαγράφεται υπέρ του οφειλέτη. Τα δάνεια όμως που είναι ασφαλισμένα με υποθήκη (κατά κανόνα τα στεγαστικά) συνεχίζουν να εξυπηρετούνται και μετά την τετραετία μέχρι περίοδο 20 ετών. Το πώς ακριβώς, βλ. κατωτέρω.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών εκποιείται η περιουσία του οφειλέτη εκτός από την κύρια κατοικία του. Η διαδικασία εκποίησης είναι ανάλογη με αυτή της εμπορικής πτώχευσης με το διορισμό εκκαθαριστή (συνδίκου) από το δικαστήριο, ο οποίος αποτελεί πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης των πιστωτών. Η εκποίηση της περιουσίας πρέπει να είναι «πρόσφορη» δηλ. να καταβάλλεται προσπάθεια να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό τίμημα, πράγμα πολύ δύσκολο, βεβαίως, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το μόνο περιουσιακό στοιχείο που εξαιρείται από την εκποίηση είναι η κύρια κατοικία του οφειλέτη. Σ’ αυτή την περίπτωση το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του οφειλέτη. Αυτό πρακτικά σημαίνει (μένει να το δούμε και στην πράξη πώς θα το εφαρμόσουν τα δικαστήρια) ότι μόνο οι δανειστές που έχουν υποθήκη στην κύρια κατοικία θα ικανοποιηθούν και πιθανόν όχι στο σύνολο της απαίτησής τους, αφού τα δάνεια που χορήγησαν υπερέβαιναν κατά πολύ τις αξίες των ακινήτων, πόσο μάλλον τώρα που οι τιμές έχουν πέσει λόγω της οικονομικής κρίσης.

Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο προβλέπεται απαραίτητη τήρηση προδικασίας απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, κατά την οποία, αφού ληφθούν από τους τραπεζικούς πιστωτές βεβαιώσεις σχετικά με το ύψος της οφειλής κατά κεφάλαιο, τόκους & έξοδα, καλούνταοι όλοι οι δανειστές (τραπεζικοί και μη) για εξώδικη απόπειρα συμβιβασμού που, εφόσον επιτευχθεί, ισχύει. Στην πράξη δεν υπάρχει περίπτωση να προσέρχονται εκπρόσωποι των τραπεζών σε χιλιάδες δικηγορικά γραφεία για απόπειρα συμβιβασμού.

Εφόσον αποτύχει η απόπειρα συμβιβασμού, ο οφειλέτης δικαιούται να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του και να ζητήσει τη ρύθμιση των χρεών του. Πρέπει να υποβάλει μια σειρά εγγράφων, από τα αποδεικτικά έγγραφα των εισοδημάτων του έως τους τίτλους κτήσης της περιουσίας του και τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων του, καθώς και να συντάξει πίνακες πιστωτών με τις απαιτήσεις του καθενός ταξινομημένες κατά κεφάλαιο, τόκους & έξοδα, πίνακα περιουσιακής κατάστασης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών με βάση την αναλογική απομείωση των πιστώσεων.

Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα επίπονη, προσωπικά δαπάνησα πολύ χρόνο για να φτιάξω αυτούς τους πίνακες, δεδομένου ότι τα υποδείγματα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή που έχουν αναρτηθεί στο ίντερνετ είναι άθλια και αντιλειτουργικά. Η διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών ορίστηκε να διεξάγεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του οφειλέτη προκειμένου αυτός να μπορεί να προσφύγει χωρίς τη βοήθεια δικηγόρου και να περιορίσει τα έξοδά του. Στην πράξη είναι αδύνατη η υποβολή αίτησης χωρίς τη σύνταξή της από δικηγόρο, καθώς η προδικασία, η κύρια διαδικασία, τα αποδεικτικά μέσα που πρέπει να συλλεγούν, οι πίνακες που πρέπει να καταρτιστούν κλπ. καθιστούν αδύνατη τη συμπλήρωσή τους από άτομο που δεν είναι επαγγελματίας, πολύ δε περισσότερο που ο νόμος υποχρεώνει τον οφειλέτη να προβεί σε συγκεκριμένες αναφορές στην αίτησή του, ακόμη και η παραγγελία προς το δικαστικό επιμελητή για επίδοση της αίτησης πρέπει να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών του διαδίκου (και επομένως του δικηγόρου του) μπορείτε να το δείτε κατωτέρω στις χρεώσεις.

Γι’ αυτό, δηλαδή λόγω της αυστηρότητας της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας και της σύνταξης πινάκων οικονομικού περιεχομένου, το κόστος της όλης διαδικασίας είναι κατά πολύ υψηλότερο από μια συνήθη υπόθεση Ειρηνοδικείου και είναι προφανής η κοροϊδία της κυβέρνησης ότι δήθεν προέβλεψε μια φτηνή διαδικασία. Όπως θα δείτε και πιο κάτω, οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ένας δικηγόρος είναι πολλές (πάρα πολλές!) και φυσικά κανείς δεν κάθεται να δουλέψει τζάμπα, καλύτερα να πάει να πιει ένα ποτό.

Κόστος διαδικασίας

Κατωτέρω, παραθέτω το κόστος όπως το υπολόγισα αφού συνέταξα την πρώτη αίτηση.
Σύνταξη εξουσιοδότησης για παραλαβή βεβαιώσεων: €10,00
Σύνταξη αίτησης προς τραπεζικό πιστωτή για βεβαίωση οφειλών: €10,00
Σύνταξη αίτησης προς κάθε τραπεζικό πιστωτή μετά τον πρώτο· κόστος ανά αίτηση: €5,00
Εκτύπωση αίτησης: €0,10 ανά σελίδα.
Χαρτοσήμανση αίτησης (η λεγόμενη παράσταση): €6,25 ανά αίτηση
Μετάβαση Ταχυδρομείο για αποστολή αιτήσεων: €5,00
Αποστολή συστημένης επιστολής: €2,43 ανά αίτηση
Εξώδικη πρόσκληση στους πιστωτές για απόπειρα συμβιβασμού: €150,00
Εκτύπωση προσκλήσεων: €0,10 ανά σελίδα
Μετάβαση Ταχυδρομείο για αποστολή προσκλήσεων: €5,00
Αποστολή συστημένης επιστολής: €2,43 ανά πρόσκληση
Παράσταση στο γραφείο κατά την αναμονή των πιστωτών: €15,00
Σύνταξη πίνακα περιουσιακής κατάστασης: €50,00
Σύνταξη πίνακα πιστωτών – οφειλών: €50,00
Σύνταξη πίνακα αποδεικτικών εγγράφων: €50,00
Σύνταξη σχεδίου διευθέτησης οφειλών: €50,00
Σύνταξη βεβαίωσης αποτυχίας απόπειρας συμβιβασμού: €10,00
Σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης περί ακρίβειας των στοιχείων: €5,00
Μετάβαση στο Υποθ/κείο της έδρας του δικηγόρου: €5,00
Έρευνα στο Υποθ/κείο και σύνταξη σχετικού πίνακα: €10,00 ανά εγγραφή μερίδας, βαρών, κατασχέσεων, διεκδικήσεων.
Σύνταξη αίτησης προς το Δικαστήριο: €200,00 έως 3 σελίδες
Αμοιβή ανά σελίδα ύστερα από την 4η (ουσιαστικά εφαρμόζεται όταν οι πιστωτές είναι πολλοί): €50,00
Εκτύπωση αίτησης & αντιγράφων: €0,10 ανά σελίδα
Χαρτοσήμανση αίτησης: €6,25
Χαρτοσήμανση αντιγράφων: €1,00 και επιλέον €0,50 για κάθε πιστωτή
Χαρτοσήμανση πινακίου: €5,75
Παράσταση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για κατάθεση αίτησης: €5,00
Παράσταση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για λήψη αντιγράφων αίτησης: €5,00
Μετάβαση Ταχυδρομείο για αποστολή αντιγράφων σε δικαστικό επιμελητή στην Αθήνα: €5,00
Αποστολή συστημένης επιστολής στον επιμελητή: €3,74
Κόστος επίδοσης: € 23,00 ανά επίδοση πλέον οδοιπορικών €0,40/χλμ (σε έδρα πιστωτή σε Δήμο εκτός ορίων του Δήμου Αθηναίων) και ΦΠΑ 23%.
Κατάθεση κρίσιμων εγγράφων φακέλου στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου: €5,00
Παράσταση στη Γραμματεία για λήψη σχεδίων διευθέτησης πιστωτών: €5,00
Αντίγραφα σχεδίων διευθέτησης πιστωτών: €0,10 ανά σελίδα
Τροποποίηση σχεδίου διευθέτησης οφειλέτη με βάση τις παρατηρήσεις των πιστωτών: €50,00
Έλεγχος αντιρρήσεων πιστωτών μετά την τροποποίηση του σχεδίου διευθέτησης: €50,00
Σύνταξη πρακτικού συμβιβασμού και κατάργησης της δίκης: €300,00
Χαρτοσήμανση πρακτικού συμβιβασμού: €6,25
Στην περίπτωση επίτευξης συμβιβασμού η δικαστική διαδικασία τελειώνει εδώ και χρεώνονται επιπλέον τα αντίγραφα του πρακτικού. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη χρέωση του πρακτικού συμβιβασμού.
Σύνταξη (τυπικών) προτάσεων κατά την εκδίκαση: €70,00
Σύνταξη προσθήκης (εφόσον χρειαστεί, ανάλογα με τα επιχειρήματα των αντιδίκων): €50,00 ανά σελίδα
Χαρτοσήμανση προτάσεων: €6,25
Παράσταση στο ακροατήριο: €60,00
Παράσταση στη Γραμματεία για κατάθεση προσθήκης: €5,00
Παρακράτηση Δικηγορικού Συλλόγου 15% επί τετραπλοτύπο προείσπραξης ποσού (80+59+69) 208,00: €62,40
Παρακράτηση φόρου 15% επί του άνω ποσού: €62,40 (δεν συνυπολογίζεται στο κόστος, είναι επιβάρυνση του δικηγόρου)
Παράσταση στη Γραμματεία για λήψη αντιγράφου απόφασης: €5,00
Αντίγραφα απόφασης: €0,10 ανά σελίδα
Χαρτοσήμανση απόφασης: €0,50 ανά αντίγραφο.
Μετάβαση Ταχυδρομείο για αποστολή αντιγράφων σε δικαστικό επιμελητή στην Αθήνα: €5,00
Αποστολή συστημένης επιστολής στον επιμελητή: €3,74
Επίδοση απόφασης σε αντιδίκους για τελεσιδικία: €23,00 ανά επίδοση, πλέον ΦΠΑ 23% & οδοιπορικών.
Σύνταξη αίτησης σε εργοδότη και πιστωτές που παρακρατούν δόσεις στην πηγή: €20,00
Μετάβαση Ταχυδρομείο για αποστολή αίτησης: €5,00
Αποστολή συστημένης επιστολής σε εργοδότη & πιστωτή: €2,43 ανά επιστολή.
Όλα τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%, πλην των ταχυδρομικών τελών και των κρατήσεων Δικηγορικού Συλλόγου.
Όλες οι ανωτέρω ενέργειες είναι άμεσα ελέγξιμες και από τον εντολέα

Το σύνολο του κόστους, το οποίο, όπως είναι προφανές, ποικίλλει ανάλογα με το πλήθος των ενεργειών και των πιστωτών, μπορεί να υπολογιστεί από τον κάθε αναγνώστη. Εφόσον κάποιος θεωρεί ότι υπάρχει υπερτίμηση στις αμοιβές (προσωπικά νομίζω ότι είναι ήδη υποτιμημένες), μπορεί να προτείνει για κάθε μια από τις ανωτέρω παρατιθέμενες διαδικασίες άλλη αμοιβή.

Όπως θα διαπιστώσετε και μόνοι σας, το πλήθος των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να περατωθεί μια τέτοια υπόθεση είναι τεράστιο, γι’ αυτό να είστε επιφυλακτικοί σε όσους σας πουν ότι θα στοιχίσει λιγότερο (ή εν πάση περιπτώσει, πολύ λιγότερο). Θα σας ζητήσουν να τα πληρώσετε εκ των υστέρων.

Για να στείλετε τις απόψεις σας και να επικοινωνήσετε μαζί μου πατήστε εδώ

21/03/2011 - Posted by | Πολιτική, βεβαίως!

19 Σχόλια »

 1. Αν λειτουργούσε τόσο ξεκάθαρα σύμπασα η συμπαθής τάξις των δικηγόρων…και συμπαρέσυρε και το σύστημα ολάκερο, δε θα ήμασταν οι συνήθεις απατημένοι συναλλασσόμενοι…ευυπόληπτοι πολίτες.
  Τόσο λεπτομερής αποτύπωση των χρεώσεων δεν ξανάγινε!
  Θα σε προτιμήσουμε σίγουρα.
  Και θα σε ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές που θα λάβεις μέρος.
  Δαγκωτό στον «ΑΝΤ…ΕΙΠΑ»!!!

  Σχόλιο από sousanest | 21/03/2011 | Απάντηση

 2. Η ανάρτησή σας με τίτλο «Υπερχρεωμένα πρόσωπα – νοικοκυριά» είναι πλήρως κατατοπιστική του κόστους της πραγματικής διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί από έναν δύστυχο δανειολήπτη, προκειμένου οι ενέργειές του να εφαρμόζουν κατά γράμμα το νόμο. Θα ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια καταρχήν για το κουράγιο σας που ακολουθείτε τη διαδικασία, και επιπλέον που δημοσιεύετε αυτή σας την εμπειρία για όλους εμάς τους υπολοίπους.

  Επειδή είναι χρήσιμο η πληροφορία που δημοσιεύεται εδώ να ανανεώνεται (προς το συμφέρον όλων των αναγνωστών), θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα στοιχεία στην ανάλυσή σας σε απλή γλώσσα, περισσότερο όσον αφορά το τυπικό της διαδικασίας, έχοντας φτάσει βεβαίως μέχρι το 2ο στάδιο αυτής.

  1. Στάδιο 1ο: Μετά την αποστολή της αίτησης (πλήρης ανάλυση οφειλών τόκων) προς τον κάθε τραπεζικό πιστωτή, αναμένουμε (με καλή πίστη) την κάθε απάντηση από αυτούς. Ρεαλιστικά, επειδή οι τράπεζες δεν αποδέχονται επισήμως αυτή τη διαδικασία, δεν θα απαντήσουν (τουλάχιστον οι περισσότερες εξ αυτών). Έτσι, ο οφειλέτης, αφού περιμένει 20-30 ημέρες, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα τελευταία αποδεικτικά οφειλών, που αποστέλλουν οι τράπεζες ή στην χειρότερη περίπτωση να κάνει μία πολύ καλή εκτίμηση των χρεών αυτών. Όσον αφορά το κόστος είναι επακριβώς όπως το αναλύετε.

  2. Μετά το πέρας των 20-30 ημερών, ο οφειλέτης (με κάποιο τρόπο) πρέπει να συντάξει το Υπόδειγμα αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με σχέδιο διευθέτησης των οφειλών (αρχείο από ΓΓΚ). Το αρχείο αυτό το εκτυπώνει, και μαζί με μία υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων (αρχείο από ΓΓΚ), αποστέλλει σε φάκελο με συστημένη αποστολή (χωρίς όλο το συφερτό των εγγράφων Ε1, Ε9, ΕΤΑΚ και ότι άλλο – δείτε παρακάτω). Η διαφοροποίηση στη διαδικασία είναι ότι ΔΕΝ το αποστέλλει σε κάθε μία τράπεζα χωριστά ΑΛΛΑ προς μία Αρχή που υποδεικνύεται στο Νόμο, διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην μπορέσει να αποδείξει την αποτυχία της διαδικασίας. Επομένως αποστέλλει ΕΝΑ φάκελο προς την ΑΡΧΗ που τον βολεύει σε τοπικό επίπεδο.

  Προσοχή: εάν πρόκειται για στεγαστικό δάνειο, υποβάλει δήλωση και υπεύθυνη δήλωση μαζί του ΚΑΙ ο εγγυητής. Κατά μία έννοια, πτωχεύει και εκείνος! Αυτό είναι κρίσιμο στη διαδικασία.

  3. Η Αρχή αποστέλλει τον φάκελο (αφού τον σκανάρει και τον επανεκτυπώσει) σε όλες τις τράπεζες. Γι αυτό δεν χρειάζονται άμεσα να αποσταλούν όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Εμπλέκοντας στη διαδικασία μία Αρχή δεν θα χρειαστεί το έξοδο της «Εξώδικης πρόσκλησης στους πιστωτές για απόπειρα συμβιβασμού: €150,00».

  4. Επικοινωνώντας ο δανειολήπτης με την Αρχή για το πότε απέστειλε τους φακέλους στις τράπεζες, μαθαίνει μία ημερομηνία. Εδώ ξεκινά το 2ο στάδιο, όπως ορίζεται στο Νόμο. Αυτή η ημερομηνία καθορίζει την έναρξη του διμήνου που πρέπει να περιμένει (κάποια) απάντηση.

  Προσοχή: σε αυτό το διάστημα, θα αρχίσουν να επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί του οι τράπεζες, ζητώντας ενδεχομένως να περάσει από κάποιο υποκατάστημα για να συζητήσουν από κοντά το θέμα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα ο δανειολήπτης να μην απαντήσει προφορικά, παρά να ζητήσει αυτή η πρόσκληση για συζήτηση να του αποσταλεί με ταχυδρομείο. Μετέπειτα σε αυτή να μην διαπραγματευτεί στη βάση χρονικής επέκτασης (που αυτό θέλουν οι τράπεζες) αλλά ΜΟΝΟ στη βάση του σχεδίου ή των σχεδίων που έχει υποβάλει (δηλαδή κούρεμα – όρος ελπίζω κατανοητός για όλους)!

  5. Μένοντας πάντα στην ίδια χρονική περίοδο (αναμονή 2 μηνών για απάντηση από τράπεζες), και αφού ο δανειολήπτης έχει επιδείξει προσήλωση στην εφαρμογή του Νόμου και όχι σε τυχόν συμφωνία επέκτασης, οι τράπεζες θα ζητήσουν τα αποδεικτικά των οικονομικών του στοιχείων. Αυτό να μην θεωρηθεί πρόκριμα συμβιβασμού, παρά κέρδος χρόνου για τις τράπεζες (υπάρχει λόγος) και πρωτίστως να αποδειχθεί ότι τηρούν το γράμμα του Νόμου. Να γνωρίζουν όλοι ότι εάν δεν λάβουν την όποια απάντηση από αυτές, υπάρχει πρόστιμο 10.000 ανά παράβαση. Επομένως, όλες κάποια στιγμή θα επικοινωνήσουν εγγράφως (συστημένο ταχυδρομείο ή ακόμα και εξώδικο). Εδώ ο δανειολήπτης θα πρέπει να στείλει τα ζητούμενα στοιχεία με συστημένη επιστολή ανά τράπεζα, αναφέροντας ότι θα αναμένει την όποια τους απάντηση εντός 30 ημερών.

  Προσοχή: η συνοδευτική επιστολή να κοινοποιηθεί και στην Αρχή (θα αποστείλει με μία ταχυδρομική αποστολή όλα τα έγγραφα για λιγότερα έξοδα), ώστε να υπάρχει το ιστορικό στο φάκελο και να βοηθηθεί η Αρχή να συντάξει τη βεβαίωση.

  6. Με την αποστολή των συμπληρωματικών εγγράφων ο δανειολήπτης θα περιμένει άλλες 30 μέρες για την όποια απάντηση. Δυστυχώς θεωρώ ότι δεν θα λάβει θετική απάντηση εκτός και εάν το σχέδιο διευθέτησης που έχει υποβάλλει έχει πολύ μικρό κούρεμα.

  7. Εάν όλα καταλήξουν σε αρνητική απάντηση (αρνητική απάντηση είναι το όχι για το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων), η σύνταξη βεβαίωσης αποτυχίας απόπειρας συμβιβασμού γίνεται από την Αρχή. Μετά ξεκινά η διαδικασία με την αναγκαστική βοήθεια ενός δικηγόρου (ότι και να λέει ο νόμος ότι δεν απαιτείται).

  Ελπίζω να βοηθήσουν τα στοιχεία αυτά κάποιους δανειολήπτες όσον αφορά τα αρχικά έξοδα.

  Με εκτίμηση
  Φιλιώ

  Σχόλιο από Φιλιώ | 02/04/2011 | Απάντηση

  • Ευχαριστώ θερμά για το σχόλιό σας.

   Φυσικά ο δανειολήπτης δικαιούται να προβεί στη διαδικασία ατομικά και χωρίς δικηγόρο. Είναι όμως μια διαδικασία που κι οι ίδιοι οι δικηγόροι δυσκολεύονται, πόσο μάλλον ένας μη επαγγελματίας. Το ευτράπελο είναι ότι η διαδικασία παρουσιάστηκε ως απλή ενώ είναι ιδιαίτερα σύνθετη, ενώ η διαδικασία εξώδικου συμβιβασμού είναι αλυσιτελής, καθώς καμία τράπεζα δεν θα στείλει σε χιλιάδες δικηγορικά γραφεία τους αντιπροσώπους της για απόπειρα αμφίβολου συμβιβασμού, καθώς το σχετικό κόστος είναι τεράστιο.
   Τα υποδείγματα της ΓΓΚ είναι άθλια. Προσωπικά έφτιαξα καινούργια.

   Υπάρχουν και σημαντικές ασάφειες στο νόμο. Π.χ.:
   Ο δικαστής (αλλά και ο δανειολήπτης που συντάσσει στο σχέδιο διευθέτησης) δεν μπορεί να γνωρίζει πώς υπολογίζονται οι τοκοχρεολυτικές δόσεις.
   Παραμένει ερώτημα σε περίπτωση εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την εκκαθάριση αν μαζί με την ικανοποίηση των ενυποθήκων εντός 20ετίας παρεκτείνονται και συνυπολογίζονται μαζί τους και τα εγχειρόγραφα πέραν της 4ετίας, αν μάλιστα δοθεί τέτοια ερμηνεία, τότε ουσιαστικά ανατρέπεται όλο το πνεύμα της ρύθμισης.

   Θεωρείτε ότι υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης Ε9? Ίσως μου διέφυγε η ανάγνωση κάποιας εγκυκλίου αλλά θεωρώ ότι το Ε9 εμπίπτει στα όρια του φορολογικού απορρήτου.

   Σχόλιο από antrikos | 02/04/2011 | Απάντηση

 3. Είστε από τους λίγους δικηγόρους που ανάρτησαν, χρησιμοποιώντας απλά λόγια, το τι πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης και το τι 8α στοιχίσει η διαδικασία. Ελπίζω και άλλοι συνάδελφοί σας να ακολουθήσουν, διότι αυτή την περίοδο οι περισσότεροι Έλληνες θα χρειαστούν νομική βοήθεια και ιδιαίτερα για την συγκεκριμένη διαδικασία. Και εδώ είναι που οι δικηγόροι και οι δικηγορικοί σύλλογοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι επιτελούν λειτούργημα και όχι επάγγελμα. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα τη γνώση που έχετε δημοσιεύσει να την ταξινομήσετε ανά στάδιο, ώστε να είναι ακόμα περισσότερο φιλική στην ανάγνωση, και να μπορεί να συμπληρώνεται και να ενημερώνεται σε διάφορα σημεία από όλους.

  Δεν είμαι νομικός, αλλά από τα μέχρι τώρα δεδομένα μου είναι απολύτως σαφές ότι ο δανειολήπτης (ενδεχομένως να) μπορεί να τα καταφέρει μόνος του μέχρι την έναρξη του 2ου σταδίου. Κυρίως θα πρέπει κάποιος να του εξηγήσει το πως κατασκευάζονται τα σχέδια διευθέτησης. Εδώ θα βοηθούσε στο να υπήρχαν κατανοητά παραδείγματα για να κατανοήσει τι κρύβεται πίσω από αυτά. Επειδή όμως υπάρχουν ορισμένες πτυχές που καθιστούν ακόμα και τις λεπτομέρειες επικίνδυνες, οι δικηγόροι οφείλουν να βοηθούν όλους τους δανειολήπτες στα πρώτα στάδια αφιλοκερδώς και άλλωστε αμοιβή θα προκύψει από τις αιτήσεις αναστολής εναντίων διαταγών πληρωμής, ανακοπών και στην τελική επεξεργασία της συμφωνίας, όπως αυτή θα επιβληθεί από το Ειρηνοδικείο. Οι τράπεζες είναι ήδη σε καθεστώς φόβου και επιτίθενται με νομικά μέτρα (εξώδικα – διαταγές πληρωμής – και «άλλα») εάν βρουν κάποιο ψεγάδι στην προσέγγιση του δανειολήπτη. Γι αυτό πρέπει να βοηθήσετε!

  Η διαδικασία δεν θα μπορούσε να είναι απλή. Εάν ήταν απλή (φιλική για όλους) μπορείτε να καταλάβετε τι θα επακολουθούσε! Έχει «σχεδιαστεί για να πιέσει και τους δύο προς διευθέτηση με ρεαλιστικό ανά περίπτωση κούρεμα»!!! Γι αυτό πρέπει οι δικηγόροι να μας βοηθήσουν (ο μέσος Έλληνας θα οδηγηθεί με κάποιο προσωρινό δέλεαρ στο να υπογράψει επιμήκυνση και τότε χάθηκε οριστικά η υπόθεση γι αυτόν).

  Η ΓΓΚ έχει προσφέρει αρκετά στοιχεία προς αξιοποίηση. Εάν κάποιος αλλάξει αυτά τα υποδείγματα μπορεί να προκαλέσει ενστάσεις από τις Τράπεζες, γι αυτό εάν είναι να γίνουν αλλαγές να αφορούν ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ. Από εκεί και πέρα, ακόμα και σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, τα στελέχη της ΓΓΚ είναι εξαιρετικά πρόθυμα και σαφέστατα, ιδίως εάν ρωτούνται πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μην θεωρηθεί ότι κάνω προπαγάνδα υπέρ τους όμως εάν κάποιος διαβάσει πολύ καλά τα κείμενα, και τηλεφωνήσει για ορισμένες διευκρινήσεις έχει πολύ καλή εικόνα. Επομένως ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ θα πρέπει να δημοσιεύεται ώστε ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

  Σχετικά με το επιτόκιο: ως επιτόκιο όλων των δανείων θα υπολογίζεται ένα μεσοσταθμικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδας, που δημοσιεύεται κάθε μήνα στο διαδίκτυο. Τώρα είναι περίπου 4% (και το πολύ να ανέβει σε 5%). Εάν λοιπόν κάποιος έχει στεγαστικό με 4,5% και καταναλωτικό με 9% αυτά θα πάνε όλα στο 4% για 20 έτη! Για τις δόσεις υπάρχουν εργαλεία δωρεάν διαθέσιμα που μπορεί κάποιος να τα αξιοποιήσει και να υπολογίσει τη δόση. Η προτεινόμενη δόση μπορεί να πάει στο 55% – 60% (και ας λέει η ΤτΕ για 40%).

  Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι ο δανειολήπτης που έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία (πλην 1ης κατοικίας) πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο για εξωδικαστική διευθέτηση σε σχέση με κάποιον που έχει μόνο αυτό το σπίτι (το οποίο γνωρίζουν βεβαίως και οι τράπεζες). Ειδάλλως θα χάσει τα χωράφια και όποιο οικόπεδο έχει.

  Το ερώτημα που θέτετε (που με απλά λόγια είναι το εάν πρέπει να βάλει ο δανειολήπτης το ποσό του στεγαστικού και του καταναλωτικού μαζί σε ένα προτεινόμενο σχέδιο 20ετίας), θεωρώ ότι είναι σαφές στο Νόμο και κάθε προσπάθεια ανατροπής του θα πρέπει να προκαλέσει αρχικά την δική σας αντίδραση (εννοώντας τους δικηγορικούς συλλόγους ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ), τις καταναλωτικές οργανώσεις και μετά τους δανειολήπτες (διότι στους περισσότερους δεν είναι προφανές τι σημαίνει αυτό). Όπως (θεωρώ ότι) ισχύει τώρα μπορεί κάποιος να καταλάβει το ότι: το στεγαστικό έχει ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ μεταχείριση (προς την τράπεζα που το έχει χορηγήσει) και ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ πάει στα 20 έτη. Επακόλουθα, τα καταναλωτικά πάνε στα 4 έτη. Εξαιρετική λοιπόν προσοχή στα σχέδια διευθέτησης!

  Στην τελευταία σας ερώτηση δίνω μία σε πρώτη ματιά εξωφρενική απάντηση: εάν η τράπεζα ζητήσει ακόμα και την τελευταία εξέταση αίματος του δανειολήπτη, αυτός ΝΑ ΤΗΝ ΔΩΣΕΙ (πάντα με συστημένη επιστολή). Αυτό θα αποτελέσει επιχείρημα σε εσάς (ως υπεράσπιση) που θα αποδείξει ΚΑΚΗ ΠΙΣΤΗ στο Ειρηνοδικείο. Καταλαβαίνετε επομένως ότι ο δικηγόρος θα παίξει καθοριστικό ρόλο για χιλιάδες δανειολήπτες και θα πρέπει να «βάλει πλάτη».

  Και πάλι σας συνιστώ τη δημιουργία κωδικοποιημένου κειμένου για κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας, στο οποίο είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα να συνεισφέρει με τεκμηριωμένη άποψη.

  Σχόλιο από Φιλιώ | 02/04/2011 | Απάντηση

  • Θα δώσω μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση στο σχόλιό σας όταν επιστρέψω Αλεξ/πολη, καθώς σήμερα είμαι εκτός έδρας. Θέλω μόνο να επισημάνω ότι το σχέδιο διευθέτησης αλλά και τους λοιπούς πίνακες με οικονομικά στοιχεία τους έφτιαξα σε λογιστικό φύλλο (ας πούμε excel) και μου πήρε πολύ χρόνο για να τα καταστήσω λειτουργικά. Για να καταλάβετε, την πρώτη αίτηση προς το Δικαστήριο μαζί με τη σύνταξη του φακέλου που κατατίθεται εντός μηνός, μου πήρε μια βδομάδα αποκλειστικής ενασχόλησης. Υποθέτω ότι οι λοιπές αιτήσεις που θα είναι ώριμες για κατάθεση μετά το Πάσχα, θα μου πάρουν λιγότερο χρόνο από την αρχική. Αυτή η δαπάνη χρόνου δείχνει και το δύσβατο της αίτησης.
   Αναμένω προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει πιο κατανοητή από το δανειολήπτη η διαδικασία. Η αντίληψή μου για τη σχέση του καταναλωτή με τον προμηθευτή είναι ότι ο καταναλωτής δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ελέγχει αποτελεσματικά τον προμηθευτή του.

   Σχόλιο από antrikos | 04/04/2011 | Απάντηση

 4. simfono apolita!

  Σχόλιο από giannis | 04/04/2011 | Απάντηση

 5. Είμαι συνάδελφος, η οποία σχολούμαι πλέον με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η απορία μου είναι κυρίως «συντεχνιακή» και αφορά τις αμοιβές μας (των δικηγόρων). Υπάρχει μία παραφιλολογία η οποία πλανάται στους πολίτες σχετικά με τις αμοιβές μας, καθώς υπάρχουν εν γένει δημοσιεύματα ότι η διαδικασία είναι δωρεάν από τους δικηγόρους και ότι η πληρωμή μας θα γίνει μέσω ΕΣΠΑ κλπ. Από την άλλη, το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτή στη σελίδα του, ανακυκλώνει αυτό το γεγονός, αφήνοντάς μας όλους εκτεθειμένους. Ο Δικηγορικός Σύλλογος στον οποίο ανήκω δεν γνωρίζει τίποτα σχετικώς και κλιμάκιο του Υπουργείου (από δικηγόρους) που ανέλαβαν την ενημέρωσή μας σε ερώτησή μου, μου απάντησαν (εκτός διαδικασίας) ότι φυσικά ο κάθε δικηγόρος θα χρεώσει αυτό που νομίζει. Ψάχνω στο ιντερνετ να βρω οτιδήποτε σχετικό, καθώς θέλω να είμαι απολύτως σύννομη, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Γνωρίζετε κάτι εσείς, καθώς όντως όπως περιγράψατε, η διαδικασία είναι πολύπλευρη και ιδιαιτέρως απαιτητική και είμαι σίγουρη ότι εκτός από εμένα έτσι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα αρνούνται να εργαστούν απλώς από «hobby», ενώ επιπλέον δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την καταβολή του ΦΠΑ μας κλπ. Το θεωρώ απαράδεκτο να βρισκόμαστε σε ένα μόνιμο σκότος από την Κυβέρνηση αλλά και του Δικηγορικούς μας Συλλόγους, αφού φυσικά και το επάγγελμά μας αποτελεί και λειτούργημα και πάντα -τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να προβαίνω στις καλύτερες υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους εντολείς μου-, αλλά μην ξεχνάμε ότι το ασκούμε και για βιοποριστικούς λόγους. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας

  Σχόλιο από xristina | 08/04/2011 | Απάντηση

  • Προσπάθησα να παροουσιάσω αναλυτικά τη διαδικασία καθώς και το δαιδαλώδες & πολύπλοκο αυτής για να κατανοήσει ο πελάτης αλλά κι ο δικηγόρος που είδε επιπόλαια το θέμα της αμοιβής ως μιας κοινής υπόθεσης Ειρηνοδικείου ότι το αντικείμενο δεν είναι παίξε – γέλασε. Ειλικρινά είναι πιο πολύπλοκο κι απ’ τη διαδικασία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
   Το ερώτημά σας δεν είναι καθόλου συντεχνιακό. Αφορά μια εργασία που πρέπει να πληρωθεί. Δεν έχει νόημα να γίνει κάτι δωρεάν. Αν ήταν να γράψουμε απλώς ένα δικόγραφο, θα το συζητούσαμε για μια τιμή της τάξης των 200 Ευρώ και χατηρικά για τον υπερχρεωμένο. Εδώ πρέπει να γράψουμε της Παναγιάς τα μάτια.

   Σχόλιο από antrikos | 08/04/2011 | Απάντηση

 6. ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΜΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΠΩΣ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΛΑΒΕΙ Η ΕΚΠΟΙΖΩ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΕΙΡΙΝΟΔΙΚΕΙΟ Κ.Λ.Π) ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ!! ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ 450 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΛΛΑ 1050 ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ. ΑΡΑ 3000 ΕΥΡΩ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ(ΑΝΕΡΓΗ). ΤΩΡΑ, Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΟ 85%(ΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ) ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙΣ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ?????(Η ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΓΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΩ????) ΜΑΘΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΥΦΟ!!! ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΔΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ!! ΔΗΛΑΔΗ ΧΑΜΟΣ!!!(ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ!! ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΖΟΥΜΕ???) ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ??? ΤΟΤΕ ΤΙ ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ?? ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ?? ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ !!! ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΑΦΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ 85% ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ(ΣΙΓΑ ΜΗ ΦΤΙΑΞΟΥΝ-ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝΕΡΓΟΣ) ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΔΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ!!! ΛΕΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ???

  Σχόλιο από ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 09/04/2011 | Απάντηση

  • Τον κατάλογο τιμολόγησης των πράξεων τον έβαλα ακριβώς για να μπορεί ο καθένας να υπολογίσει (και να ελέγξει) τις ενέργειες που έχουν γίνει.
   Με το θέμα των ενυποθήκων υπάρχει τεράστιο κενό στην ερμηνεία.

   1. Πρώτα – πρώτα τίθεται το ερώτημα αν στην 20ετία ρυθμίζονται όλες οι πιστώσεις ή μόνο οι ενυπόθηκες. Δηλαδή ένα χωρίς υποθήκη καταναλωτικό δάνειο, ενώ δίνεται η δυνατότητα να εξοφληθεί εντός τετραετίας και να χαριστεί το υπόλοιπό του, στην περίπτωση ύπαρξης ενυποθήκου ακινήτου ρυθμίζεται κι αυτό στην 20ετία παρότι δεν είναι ασφαλισμένο;

   2. Υπάρχουν τα ενυπόθηκα που καλύπτουν την απαίτηση των πιστωτών ακόμη και στο 85% της τρέχουσας εμπορικής αξίας.
   α. Η απαίτηση μπορεί να καλύπτεται είτε διότι το δάνειο είναι μικρό είτε διότι έχει εξοφληθεί μεγάλο τμήμα του. Σ’ αυτήν την περίπτωση υπολογίζεται τοκοχρεολυτική δόση με βάση το μέσο επιτόκιο.
   Ερώτημα:
   Πώς υπολογίζει ο δικαστής την τοκοχρεολυτική;
   β. Η απαίτηση των ενυποθήκων πιστωτών μπορεί να μη καλύπτεται με το 85% της αξίας του ακινήτου.
   Ερωτήματα:
   i. Έχει κανένα νόημα η ύπαρξη τοκοχρεολυτικού υπολογισμού σ’ αυτήν την περίπτωση;
   ii. Δεν θα έπρεπε να εξαιρεθούν τα μη ενυπόθηκα ακόμη και στην περίπτωσηπου θα καλύπτονταν από το 85%, και να αποσβεστούν μετά την 4ετία;

   Προσωπική μου γνώμη είναι ότι το κενό πρέπει να ερμηνευθεί υπέρ του οφειλέτη, δηλ. τα μη ενυπόθηκα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπαχθούν στην 4ετία και τα ενυπόθηκα στην 20ετία. Δεν παύει, όμως, να είναι μια προσωπική γνώμη που νομίζω πως είναι σύμφωνη με το πνεύμα του νόμου και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα καλύψουν το κενό αυτό τα δικαστήρια. Προφανώς οι μη ενυπόθηκοι σε περίπτωση ύπαρξης κύριας κατοικίας θα προσπαθήσουν να πείσουν το δικαστήριο ότι και η δική τους οφειλή εντάσσεται στην 20ετία.

   Σχόλιο από antrikos | 09/04/2011 | Απάντηση

 7. Η ΓΓΚ έχει δημοσιεύσει κάποιες οδηγίες για τη διαδικασία (βεβαίως απαιτούνται πρακτικές συμβουλές προς ναυτιλομένους). Βασικός πυλώνας αυτών είναι ότι οι υπερχρεωμένοι μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 4 χρόνια.

  Δεδομένο: συγκεκριμένα αναφέρεται σε έγγραφο της ΦΦΓ ότι «Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα 4 ετών μέρος του εισοδήματός του (τουλάχιστον 10% της οφειλής) στους πιστωτές. ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελεί το θέμα της 1ης κατοικίας. Αυτό και μόνο αυτό πάει στα 20 έτη. Εκτίμηση: Είναι ξεκάθαρο (μόνο οι τράπεζες μπορούν να το πολεμήσουν αυτό) ότι ΜΟΝΟ οι ενυπόθηκες πάνε στα 20 έτη. Δεν μου είναι σαφές το που βρίσκεται κάποιο κενό επ΄ αυτού!

  2. Δεδομένο: το 85% αναφέρεται στο νόμο ως το μέγιστο ποσοστό, όχι ως το ποσοστό που πάνε όλα τα δάνεια. Εκτίμηση: ένα παλαιό δάνειο που έχει αποπληρωθεί κατά το 60% (του συνολικού δανείου) δεν θα έπρεπε να πάει στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Πρακτικά δεν συμφέρει κάποιον που είναι μετά το 50%-70% της αποπληρωμής η υπαγωγή στη ρύθμιση, εκτός εάν πρόκειται για σοβαρότατη περίπτωση. Επιπλέον, ισχύει και το όριο του 40% του μηνιαίου μισθού από την Τράπεζα της Ελλάδος ως δόση δανείου.

  3. Το «ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ» δεν προκύπτει από επίσημο έγγραφο, αλλά εάν κάποιος είναι άνεργος (κατά μία έννοια καλόπιστη) «σίγουρα» θα καλυτερέψουν κάποια στιγμή τα οικονομικά του στοιχεία. Δεδομένο: Με κάθε αλλαγή των περιουσιακών στοιχείων πρέπει κάποιος να ενημερώνει (όλες) τις τράπεζες. Όμως η διαδικασία δεν διευκρινίζει τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος παίρνει αύξηση 200 ευρώ ή από άνεργος (0 ευρώ μηνιαίως), βρίσκει δουλειά (1000 ευρώ μηνιαίως). Δίνει ποσοστό εξ΄ αυτών? Δίνει όλο το επιπλέον? Σημειωτέον ότι εάν κερδίσει το τζόκερ (μαύρο χιούμορ), τότε επαναφέρονται όλες οι οφειλές στο ακέραιο μαζί με επιπλέον τόκους (καθόλου χιούμορ), διότι πλέον αίρεται οριστικά η αδυναμία του. Πάντως στην πράξη η διαδικασία (στο 2ο στάδιο της αίτησης στο Ειρηνοδικείο φτάνω σε λίγο και εγώ) μοιάζει σαν την Λερναία Ύδρα.

  Από το σχόλιο του antrikos προκύπτουν επιπλέον δικαστικά έξοδα (εάν κάποιος έχει 4 κατηγορίες δανείων θα κάνει 4 δικαστήρια?) και ο δανειολήπτης τίθεται σε παρατεταμένη ομηρία! Μήπως θα έπρεπε η διαδικασία να τυποποιηθεί για όλους τους δανειολήπτες, και να μην υπάρχουν ΚΑΘΟΛΟΥ δικαστικά έξοδα (για την αίτηση, τα ασφαλιστικά μέτρα και τις ανακοπές διαταγών πληρωμής)? Ας πληρωθούν τα έξοδα των δικηγόρων (που βεβαίως χρειάζεται να προσφέρουν έργο διότι υπάρχουν πολυάριθμες λεπτομέρειες) από το ΕΣΠΑ και ας γίνουν υποδείγματα για όλες τις κατηγορίες που μπορούν να προκύψουν με πρωτοβουλία των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

  Σχόλιο από Φιλιώ | 11/04/2011 | Απάντηση

  • 1. Πολύ εύλογες οι επισημάνσεις σας· σημασία, όμως, δεν έχει πώς ερμηνεύει η ΓΓΚ το νόμο αλλά πώς θα τον ερμηνεύσουν τα δικαστήρια. Γι’ αυτό και συνεχίζω να θεωρώ ότι στο θέμα της 4ετίας – 20ετίας υπάρχει κενό. Θα έλεγα ότι πνεύμα του νόμου είναι πως τα μη ενυπόθηκα εξυπηρετούνται μέχρι 4ετία και τα ενυπόθηκα μέχρι 20ετία. Δεν είμαι όμως καθόλου βέβαιος ότι αυτή θα είναι και η νομολογιακή ερμηνεία.
   2. Δεδομένου ότι τα περισσότερα δάνεια που έχουν μπλοκάρει έχουν κάτω από 10ετία και αφού ληφθεί υπόψη ότι οι εμπορικές αξίες των ακινήτων έχουν πέσει λόγω κρίσης, είναι προς το συμφέρον των περισσότερων δανειστών να ζητήσουν εξόφληση μέχρι το 85% της εμπορικής.
   3. Μόνο μία εκδίκαση χρειάζεται και όχι τέσσερις. Μόνο σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής μπορεί να χρειαστεί και συμπληρωματική εκδίκαση για την αναστολή, οπότε δεν είναι απαραίτητο να ασκηθεί ανακοπή. Έτσι ακόμη κι αν έχει χαθεί η προθεσμία για ανακοπή, ζητείται αναστολή με βάση τις διατάξεις για τα υπερχρεωμένα.

   Σχόλιο από antrikos | 14/04/2011 | Απάντηση

 8. ΥΓ: στην περίπτωση ανεργίας (εάν δεν είναι μακροχρόνια) θα μπορούσε να εφαρμοστεί το (από ΓΓΚ) «οφειλέτες που εξαιτίας απρόοπτων ή αιφνίδιων δυσάρεστων γεγονότων στη ζωή τους έχουν περιέλθει σε πρόσκαιρη αδυναμία πληρωμής μπορούν να επιτυγχάνουν με απόφαση του δικαστηρίου την αναστολή μέχρι 2 έτη της εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων».

  Σχόλιο από Φιλιώ | 11/04/2011 | Απάντηση

 9. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ Μ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΕΦΟΣΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΟΛΙΣ ΤΡΕΞΕΙ ΤΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΤΟΥ 2012 ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ 53% . ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΤΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΝΑΨΕΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΦΘΑΝΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΝ ΣΤΟ 45 % ΑΥΤΟΥ (ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ , ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ) . ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΑΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΑΣΑΜΕ 2100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΖΙ. ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ. ΟΤΑΝ ΛΕΤΕ ΟΜΩΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑ 30 ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ , ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 10 ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ? ΟΤΑΝ Η ΔΟΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ 1100 ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΟΓΙΚΑ, Η΄ ΘΑ ΧΑΡΙΣΤΕΙ? ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΗΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ :(.
  ΚΑΘΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΒΕΒΑΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ Κ ΑΥΤΗΝ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΟΜΩΣ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΓΟΝΙΟΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ ΚΑΠΟΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Π.Χ 15 ΧΡΟΝΙΑ ; ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΡΟ ΓΑΜΟΥ, ΠΤΩΧΕΥΕΙ Κ Ο ΑΛΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗΣ? ΜΠΟΡΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ ΑΤΟΜΙΚΑ?ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΕΚΕΙΝΟΝ ΔΗΛΑΔΗ ΜΟΝΟ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  Σχόλιο από ΕΙΡΗΝΗ | 14/02/2012 | Απάντηση

  • 1. To ενυπόθηκο δάνειο, που κατά κανόνα είναι στεγαστικό, ρυθμίζεται εντός 20 ετών. Ο νόμος είναι ασαφής από πότε αρχίζει η 20ετία. Κατά τη γνώμη μου αρχίζει από το χρόνο έκδοσης της απόφασης του Ειρηνοδικείου.
   2. Η δόση προσδιορίζεται με βάση τις δυνατότητες των οφειλετών, ώστε να τους περισσεύει εισόδημα για να διαβιώνουν στοιχειωδώς.
   3. Τα ενυπόθηκα δάνεια εξακολουθούν να εξυπηρετούνται ως έντοκα. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί μόνο αν προκύπτει τέτοια δόση εντός της 20ετίας και σε συνδυασμό με τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωση του οφειλέτη. Συνεπώς στην πράξη το ενυπόθηκο δάνειο μπορεί να είναι τοκοφόρο μόνον εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη δυνατότητα από τα εισοδήματα του οφειλέτη. Περαιτέρω ο τρόπος υπολογισμού της τοκοφορίας που εναπόκειται στο Δικαστήριο είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και αμφιβάλλω αν ο Δικαστής έχει τις γνώσεις να υπολογίσει τους τόκους και κατόπιν τη δόση. Επίσης, το σύνολο των καταβολών του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 85% της εμπορικής αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, αν και τα δικαστήρια έκριναν ότι μπορεί να είναι κατωτερη, ανάλογα με τις δυνατότητες του οφειλέτη.
   4. Ό,τι περισσεύει μετά τον υπολογισμό των δόσεων κατά τ’ ανωτέρω, διαγράφεται αλλά αναβιώνει σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει 3 τουλάχιστον δόσεις.
   5. Το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη τίθεται υπό εκκαθάριση. Το Δικαστήριο ύστερα από αίτημα του οφειλέτη εξαιρεί από την εκκαθάριση την κύρια κατοικία.
   6. Περιουσία που αποκτάται μετά την πολιτική πτώχευση δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση, εκτός απ’ αυτή που αποκτήθηκε λόγω θανάτου (κατά κανόνα κληρονομία).
   7. Ο μη οφειλέτης σύζυγος δεν πτωχεύει. Λαμβάνεται υπόψη (αορίστως) η συνεισφορά του στις δαπάνες διαβίωσης για τον προσδιορισμό της δόσης του οφειλέτη, συνεπώς η δικαστική διαδικασία είναι κατά κανόνα ατομική.
   8. Ο οφειλέτης αναγγέλλεται στον Τειρεσία κλπ. και «μαυρίζεται» για τρία έτη. Είναι ασαφές πότε ξεκινά η τριετία. Κατά τη γνώμη μου ξεκινά από το χρόνο ρύθμισης από το Δικαστήριο και λήγει εφόσον συνεχίζουν να εξυπηρετούνται κανονικά οι δόσεις.
   9. Σας παρακαλώ μη γράφετε με κεφαλαία.

   Σχόλιο από antrikos | 15/02/2012 | Απάντηση

 10. Όσον αφορά το σημείο 2 «Η δόση προσδιορίζεται με …» δεν ισχύει ακριβώς έτσι, και δυστυχώς η κατάσταση φαίνεται να κρίνεται διαφορετικά ανά ειρηνοδικείο! Γενικά έχει δοθεί μία ερμηνεία – «κατευθυντήρια οδηγία» προς στους δικαστές (υπάρχει πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία) με την οποία:

  όταν το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο του 85% της εμπορικής αξίας, τότε ο δικαστής φαίνεται να δίνει το μέγιστο (ήτοι το 85%), εκτός και εάν συντρέχουν σοβαρότατοι λόγοι υγείας ή ανεργία (αυτό επικαλούνται στις ενστάσεις τους και οι τράπεζες για να απορροφηθεί τυχόν άλλη περίπτωση), χωρίς να εξετάζεται το εάν κάποιος εν τέλει μπορεί να καταβάλει ή όχι τη δόση (υπάρχει σχετική απόφαση στην Πάτρα).

  Σε κάθε περίπτωση λοιπόν (αυτό με κεφαλαία γράμματα), η εκτίμηση της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας αποτελεί το απολύτως σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να αναφέται στην αίτηση (όχι βέβαια να μην υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα,π.χ., μισθολογικές καταστάσεις, κάθε είδους έξοδα από ΔΕΚΟ, κοινόχρηστα, αποδείξεις εξόδων διαβίωσης, έξοδα κίνησης, κτλ) και αυτή να αποδεικνύεται με κάποια έγγραφα (κυρίως τρίτων) και από την κατάθεση μάρτυρα. Σημειωτέον ότι η μείωση των εμπορικών αξιών «τεκμηριώνεται» με α) την παλαιότητα β) τυχόν ζημίες γ) το δείκτη εμπορικών αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος (βρίσκετε το πότε κτίστηκε το σπίτι σας και το συγκρίνετε με το σήμερα), δ) έξοδα για άδειες που επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη (π.χ., ανελκυστήρες), ε) έναν μεσίτη-εκτιμητή που να κάνει αγοροπωλησίες στην περιοχή που βρίσκεται το σπίτι και ότι άλλο νομίζετε ότι μπορεί να αποτελέσει (αρνητικό) στοιχείο που δύναται να μειώσει την αξία του ακινήτου. Επιπλέον, ο μάρτυράς σας να απαντήσει συγκεκριμένα σε αυτή την ερώτηση.

  Γενικά φαίνεται οι δικαστές να αντιμετωπίζουν τεράστιο αριθμό υποθέσεων (εκτίμηση: άνω των 100.000 και τα όποια μικρότερα νούμερα δίνονται ίσως για να μην παίρνουν θάρρος και άλλοι). Με απλή αριθμητική εάν εφαρμοζόνταν ο νόμος για το 50% αυτών των δανείων και προέκυπτε κούρεμα, που οι τράπεζες επ’ ουδενί δεν θέλουν, της τάξεως του 50% (με μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής) σε δάνεια μέσου ύψους 200.000 τότε η ζημία τους θα έφτανε κατ’ ελάχιστο στα 5 δις (κόκκινα δάνεια που ελέγχονται από την BlackRock). Γι αυτό και η εξωδικαστική διαδικασία αποτυγχάνει (και θα αποτυγχάνει) 100%. Και βεβαίως ο αριθμός των δανείων θα μεγαλώνει συνεχώς, εφόσον οι μισθοί και οι συντάξεις (η γενία που ακόμα συνεισφαίρει) εξακολουθούν να μειώνονται. Γι αυτό το λόγο επιδιώκεται από τις τράπεζες η επιμήκυνση, η διετής άτοκη περίοδος και κάποιες άλλες «χαριτωμένες» λύσεις που διαφημίζονται, πλην όμως είναι όλες εις βάρος του οφειλέτη, και με την εφαρμογή των οποίων απεμπολείται το δικαίωμα προσφυγής στο ειρηνοδικείο.

  Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι ότι από τα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να προκύπτει η μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Εσείς (ως δημόσιοι υπάλληλοι) θα πρέπει να κάνετε αναφορά του 4024/2011 και όποιου άλλου Νόμου από όπου προέκυψε μείωση του μισθού σας, χωρίς πιθανότητα μισθολογικής ανάκαμψης.

  Η Ειρήνη ορθά (βάσει Νομοθεσίας) αναφέρει τα 3 χρόνια στον Τειρεσία, πλην όμως να είστε προετοιμασμένος για πολύ-πολύ περισσότερα….αυτό είναι το αντίτιμο της πτώχευσης!

  Καλή προετοιμασία και μην χάνετε το θάρρος σας. Ακολουθείστε τις οδηγίες της ΓΓΚ, πάρτε συμβουλές από καταναλωτικές οργανώσεις πριν υποβάλλετε την αίτηση και από δικηγόρους που πραγματικά βοηθούν χωρίς να εκμεταλλεύονται την περίσταση.

  Σχόλιο από Φιλιώ | 04/03/2012 | Απάντηση

 11. Κύριε Αντύπα θα ήθελα,κατ’αρχάς,να σας ευχαριστήσω που μας ενημερώνετε σχετικά με ενα τόσο σημαντικό ζήτημα που αφορά πολλούς απο εμάς.Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι:Η μητέρα μου έχει εξοφλήσει το 50% περίπου απο ενα στεγαστικό δάνειο 145.000 που πήρε πρίν απο 8 χρόνια.Είναι μία συνταξιούχος 67 ετών η οποία βλέπει το εισόδημά της να συρρικνώνεται και έχει φτάσει στο σημείο να μη μπορεί να πληρώσει τη μηνιαία δόση του δανείου.Η σύνταξή της είναι 700 ευρώ και η δόση του δανείου 780 ευρώ.Μέχρι πρίν λίγο καιρό τη βοηθούσα αλλά τώρα είμαι άνεργος.Άν πάει στο Ειρηνοδικείο,ακολουθήσει τη διαδικασία κ.λ.π. τι θα πρέπει να πληρώσει στα 20 έτη,το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου(αγνοώ το πώς υπολογίζεται σήμερα η αξία του) ή το ποσό που απομένει?Συγχωρήστε με,αλλά δέν καταλαβαίνω τι ρόλο παίζει η εμπορική αξία του ακινήτου!Σας παρακαλώ,αν μπορείτε εξηγήστε μου.Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Σχόλιο από Δημήτρης | 01/04/2012 | Απάντηση

  • Το δικαστήριο είναι αυτό που ορίζει κατά περίπτωση τη δόση ανάλογα με τα εισοδήματα του οφειλέτη. Μάλιστα ορισμένα Ειρηνοδικεία έχουν κάνει πολύ ευνοϊκή ερμηνεία υπέρ του οφειλέτη, διαγράφοντας σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο του χρέους.
   Γενικά, το ενυπόθηκο δάνειο υπολογίζεται και κατά τη δικαστική ρύθμιση με τόκο, με βάση το μέσο διατραπεζικό επιτόκιο όπως προκύπτει από τα εκάστοτε στοιχεία που τηρεί η ΤτΕ. Όμως το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί, κεφαλαίου και τόκων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.
   Εμπορική είναι η αξία με την οποία μπορεί να πωληθεί το ακίνητο, μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της αντικειμενικής. Υπάρχει θέμα αν η εμπορική αξία υπολογίζεται αυτή που ήταν κατά το χρόνο κατάθεσης ή εκδίκασης της αίτησης. Η εμπορική αξία είναι θέμα αποδεικνύεται με μάρτυρες στο δικαστήριο. Ο μάρτυρας θα πρέπει να πει πόσο πουλιέται το τ.μ. στην περιοχή και ποια πώληση ξέρει να έγινε τελευταία σ’ αυτή την τιμή.

   Σχόλιο από antrikos | 01/04/2012 | Απάντηση

 12. ΄Εχω πάρει καταναλωτικό δάνειο 17.000 ευρώ από την Ε.Τ.Ε. έχω στην πλήρη κυριότητά μου μία ημιτελή κατοικία , είμαι άνεργη με κάρτα ανεργίας 2 χρόνια , ο σύζυγός μου είναι αγρότης , έχει πάρει στεγαστικό δάνειο 40.000 ευρώ και έχει στο όνομά του μία κατοικία όπου και κατοικούμε.Επειδή δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα δάνεια , θέλουμε να προσφύγουμε στο Ειρηνοδικείο με αίτηση για υπερχρεωμένα νοικοκυριά , μπορούμε να προστατεύσουμε ο καθένας τη δική του κατοικία ως πρώτη κατοικία ; Ευχαριστώ .

  Σχόλιο από γιώτα | 03/11/2012 | Απάντηση


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: