Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Απώλεια της εθνικής ανεξαρτησίας

Αντιγράφω το νομικό λόγο για τον οποίο υπάρχει απώλεια άσκησης κρατικής κυριαρχίας εκ μέρους της Ελλάδας

Το κείμενο του άρθρου 14 παρ. 5 του Μνημονίου, που περιέχει αυτόν τον όρο, ορίζει, επί λέξει, τα εξής:
«Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος».

Παραίτηση από ασυλία ενός κράτους σημαίνει μετατροπή του σε προτεκτοράτο, σημαίνει αδυναμία άσκησης εθνικής κυριαρχίας, σημαίνει ότι μετατρέπεται σε κοινό νομικό πρόσωπο. Συνέχεια

29/04/2011 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | Σχολιάστε